O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Borowiec & Bartko to nowoczesna kancelaria prawnicza oferująca kompleksową i skuteczną pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Kancelaria w szczególności zajmuje się reprezentowaniem Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych, a także udziela wsparcia prawnego w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Do naszej specjalizacji należą również tzw. „sprawy frankowe”, których przedmiotem są zagadnienia prawne związane z klauzulami indeksacyjnymi stosowanymi do wyliczenia kursu franka szwajcarskiego, ubezpieczeniem niskiego wkładu oraz innymi zapisami umów bankowych, naruszającymi interesy kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Podejmując współpracę z naszą Kancelarią otrzymujecie Państwo gwarancję, iż powierzone nam sprawy będą prowadzone w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem. Naszym priorytetem jest zawsze poszukiwanie rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia Klienta. Z tego względu do każdego problemu podchodzimy w sposób indywidualny, nie ograniczając się do utartych schematów działania.

Chcąc zapewnić naszym usługom najwyższą jakość, w skomplikowanych stanach faktycznych korzystamy z pomocy ekonomistów, doradców podatkowych i rzeczoznawców sądowych. Współpracujemy także z wybranymi Kancelariami Notarialnymi oraz Komorniczymi.

Zakres Usług

Prawo Cywilne

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego, z możliwością uzyskania konsultacji telefonicznych oraz drogą mailową
Prawo Karne

Z zakresu prawa karnego Nasza Kancelaria specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu spraw dotyczących:

 • przestępstw oraz wykroczeń komunikacyjnych, przy czym Kancelaria podejmuje się zarówno obrony potencjalnych sprawców wypadków, jak również reprezentowania pokrzywdzonych zdarzeń drogowych;
 • przestępstw uregulowanych w treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przestępczości gospodarczej uregulowanej w kodeksie karnym, kodeksie spółek handlowych oraz innych ustawach szczególnych;
 • prawa karno – skarbowego
Prawo Gospodarcze

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa gospodarczego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów zawieranych w ramach obrotu gospodarczego
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi
 • przygotowywanie projektów i opiniowanie uchwał, statutów oraz innych aktów wewnętrznych organów spółek prawa handlowego
 • wsparcie prawne w procesie rejestracji podmiotów gospodarczych, dokonywania przekształceń kapitałowych oraz rejestrowania wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zaskarżanie uchwał organów spółek prawa handlowego do sądu

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego, z możliwością uzyskania konsultacji telefonicznych oraz drogą mailową

Z zakresu prawa karnego Nasza Kancelaria specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu spraw dotyczących:

 • przestępstw oraz wykroczeń komunikacyjnych, przy czym Kancelaria podejmuje się zarówno obrony potencjalnych sprawców wypadków, jak również reprezentowania pokrzywdzonych zdarzeń drogowych;
 • przestępstw uregulowanych w treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przestępczości gospodarczej uregulowanej w kodeksie karnym, kodeksie spółek handlowych oraz innych ustawach szczególnych;
 • prawa karno – skarbowego

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa gospodarczego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów zawieranych w ramach obrotu gospodarczego
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi
 • przygotowywanie projektów i opiniowanie uchwał, statutów oraz innych aktów wewnętrznych organów spółek prawa handlowego
 • wsparcie prawne w procesie rejestracji podmiotów gospodarczych, dokonywania przekształceń kapitałowych oraz rejestrowania wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zaskarżanie uchwał organów spółek prawa handlowego do sądu
Prawo Rodzinne I Spadkowe

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa rodzinnego i spadkowego obejmuje w szczególności:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, opieki i innych kwestii związanych z prawami rodzicielskimi
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek
Prawo Nieruchomości

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie umów oraz doradztwo prawne na rzecz Klientów w procesie nabywania nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych występujących na rynku developerskim
 • sprawy o ochronę własności lub posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy wieczystoksięgowe
Windykacja Należności

Nasza Kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów związane z windykacją należności, które obejmują m.in.:

 • kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty i prowadzenie korespondencji przedsądowej
 • reprezentowanie Klientów w trakcie postępowań polubownych i podejmowanie działań w kierunku ugodowego zakończenia sprawy
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę
 • współpracę z wybranymi kancelariami komorniczymi w celu egzekucji zasądzonych należności
 • ochronę dłużników przed windykacją należności niezasadnych lub przedawnionych, a także ochronę ich praw w toku postępowania komorniczego

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa rodzinnego i spadkowego obejmuje w szczególności:

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, opieki i innych kwestii związanych z prawami rodzicielskimi
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek

Oferta Naszej Kancelarii w dziedzinie prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • opiniowanie umów oraz doradztwo prawne na rzecz Klientów w procesie nabywania nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych występujących na rynku developerskim
 • sprawy o ochronę własności lub posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy wieczystoksięgowe

Nasza Kancelaria świadczy swoje usługi na rzecz Klientów związane z windykacją należności, które obejmują m.in.:

 • kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty i prowadzenie korespondencji przedsądowej
 • reprezentowanie Klientów w trakcie postępowań polubownych i podejmowanie działań w kierunku ugodowego zakończenia sprawy
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę
 • współpracę z wybranymi kancelariami komorniczymi w celu egzekucji zasądzonych należności
 • ochronę dłużników przed windykacją należności niezasadnych lub przedawnionych, a także ochronę ich praw w toku postępowania komorniczego
Obsługa Prawna Wspólnot I Spółdzielni Mieszkaniowych

Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także na rzecz ich poszczególnych członków, które obejmują m.in.

 • przygotowywanie projektów i opiniowanie uchwał, statutów oraz innych aktów wewnętrznych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • zaskarżanie uchwał organów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych naruszających prawa ich członków
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • windykację zaległych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz innych opłat należnych na rzecz wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej
Prawo Bankowe

Z zakresu prawa bankowego Nasza Kancelaria w szczególności specjalizuje się w prowadzeniu postępowania sądowych, których przedmiotem są zagadnienia prawne związane z klauzulami indeksacyjnymi stosowanymi do wyliczenia kursu franka szwajcarskiego, ubezpieczeniem niskiego wkładu oraz innymi zapisami umów bankowych, naruszającymi interesy kredytobiorców i pożyczkobiorców. Zakres usług Kancelarii obejmuje również:

 • prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji z bankiem o zmianę niekorzystnych zapisów umowy bankowej, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty spłaty zaległych zobowiązań
 • reprezentowanie Klientów w toku postępowań sądowych wszczętych z inicjatywy banku lub firmy windykacyjnej
 • ochronę ich praw Klientów w toku postępowań egzekucyjnych, w szczególności wszczętych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
Prawo Pracy

Nasza Kancelaria w dziedzinie prawa pracy zajmuje się w szczególności zajmuje się reprezentowaniem pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i kar porządkowych,
 • sprostowania świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub innych świadczeń wynikających z Kodeksu pracy

Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także na rzecz ich poszczególnych członków, które obejmują m.in.

 • przygotowywanie projektów i opiniowanie uchwał, statutów oraz innych aktów wewnętrznych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • zaskarżanie uchwał organów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych naruszających prawa ich członków
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • windykację zaległych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz innych opłat należnych na rzecz wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej

Z zakresu prawa bankowego Nasza Kancelaria w szczególności specjalizuje się w prowadzeniu postępowania sądowych, których przedmiotem są zagadnienia prawne związane z klauzulami indeksacyjnymi stosowanymi do wyliczenia kursu franka szwajcarskiego, ubezpieczeniem niskiego wkładu oraz innymi zapisami umów bankowych, naruszającymi interesy kredytobiorców i pożyczkobiorców. Zakres usług Kancelarii obejmuje również:

 • prowadzenie w imieniu Klientów negocjacji z bankiem o zmianę niekorzystnych zapisów umowy bankowej, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty spłaty zaległych zobowiązań
 • reprezentowanie Klientów w toku postępowań sądowych wszczętych z inicjatywy banku lub firmy windykacyjnej
 • ochronę ich praw Klientów w toku postępowań egzekucyjnych, w szczególności wszczętych na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Nasza Kancelaria w dziedzinie prawa pracy zajmuje się w szczególności zajmuje się reprezentowaniem pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • odpraw, odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i kar porządkowych,
 • sprostowania świadectw pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop lub innych świadczeń wynikających z Kodeksu pracy

Nasz Zespół

Tomasz Borowiec
Tomasz Borowiec
Adwokat
662 139 709
Kamil Bartko
Kamil Bartko
Adwokat
512 324 096

Blog

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy Kancelaria Adwokacka Borowiec & Bartko wraz z zespołem Kancelarii....

 • 21 grudnia 2018
 • Adwokat Tomasz Borowiec
 • Inne
Przedawnienie roszczeń Frankowiczów

Nasza Kancelaria pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych sprawami tzw. "kredytów frankowych", że zbliżają się terminy przedawnienia roszczeń szerokiej grupy Frankowiczów. Wynika to z faktu, iż istotna część umów o kredyty we frankach szwajcarskich została zawarta w latach 2007 - 2008. Z...

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Borowiec & Bartko
662 139 709   |   512 324 096
adwokat@tomaszborowiec.pl

ul. Wita Stwosza 20A lok. 3
02-661 Warszawa

ul. Smulikowskiego 11 lok. 8
00-389 Warszawa

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Tomasz Borowiec prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie pod adresem ul. Wita Stwosza 20A lok. 3, 02 – 661 Warszawa.

Pokaż więcej