Przedawnienie roszczeń Frankowiczów

Nasza Kancelaria pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych sprawami tzw. „kredytów frankowych”, że zbliżają się terminy przedawnienia roszczeń szerokiej grupy Frankowiczów. Wynika to z faktu, iż istotna część umów o kredyty we frankach szwajcarskich została zawarta w latach 2007 – 2008. Z kolei zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju wynosi 10 lat. W przypadku roszczeń o zwrot nadpłaconych rat kredytu w związku z abuzywnością zapisów dot. indeksacji kwoty kredytu do franka szwajcarskiego, początek biegu terminu przedawnienia należy liczyć od dnia uiszczenia każdej z rat osobno. A zatem możliwość dochodzenia przez Frankowiczów nadpłaty sukcesywnie uszczupla się z każdym miesiącem,  w związku z upływem 10 lat od dokonanych spłat poszczególnych rat na rzecz banku. Co więcej warto również zwrócić uwagę, iż zarówno w orzecznictwie, jak również wśród ekspertów pojawia się pogląd, zgodnie z którym w przypadku żądania unieważnienia całej umowy kredytu, termin przedawnienia takiego roszczenia liczy się od daty podpisania umowy. W tym terminie należy skierować powództwo przeciwko bankowi na drogę sądową, w przeciwnym razie bank może podnieść zarzut przedawnienia, co będzie skutkowało oddaleniem powództwa.

W celu zapobiegnięcia przedawnieniu się roszczeń Frankowiczów, Kancelaria rekomenduje skierowanie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Koszty takiego postępowania są stosunkowo niewielkie (opłata sądowa od wniosku w zależności od wartości roszczenia opiewa na kwotę 40 zł przy roszczeniach do 10 tys. zł lub 300 zł przy roszczeniach w wysokości ponad 10 tys. zł.), a jego skutkiem jest przerwanie biegu przedawnienia. Oznacza to, że 10-letni okres przedawnienia zaczyna swój bieg od początku. W tym miejscu Kancelaria przestrzega również, iż skutku w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia nie wywołują inne działania, które nie mają charakteru czynności przedsięwziętych bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. W szczególności mamy tu na myśli składane przez część Frankowiczów zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez banki. Taka czynność bowiem, niezależnie od przyszłych losów postępowania karnego, nie zmierza bezpośrednio do dochodzenia roszczenia i tym samym nie ma wpływu na bieg przedawnienia roszczenia cywilnego.